20 خرداد . . .

بارها و بارها
مردی بود
که زنی را دوست داشت
بارها و بارها
زنی بود
که مردی را دوست داشت
بارها و بارها
زنی بود و مردی
که مرد و زنی را که دوست داشتند
دوست نداشتند.
اما یکبار
آری شاید تنها یکبار
مرد و زنی بودند
که یکدیگر را
دوست داشتند

کاش فهمیده بودی … کاش فهمیده بودم

Advertisements
این نوشته در خستگیها, سکوت ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.